Osobnostní diagnostika

Cíl osobnostní diagnostiky

 • využití psychodiagnostických testů a dotazníků k zjištění potenciálu jedince
 • osobnostní dotazníky umožňují diagnostikovat dimenze a rysy osobnosti využitelné v profesní praxi, jako např. spontánní projev základních vlastností, včetně temperamentového zaměření, projevy prožívání vztahů, projev sebeuplatnění, zralost osobnosti, předpoklad výkonu, jde o velmi detailní popis struktury osobnosti, jehož interpretaci a konzultaci s daným jedincem může vést pouze psycholog
 • testy mimo jiné měří rychlost, správnost a pružnost myšlení, tato charakteristika má značný vliv na úspěšnost ve většině lidských činností, lze posoudit zaměření kandidáta na vůdčí roli, rychlé rozhodování, úspěšné řešení krizových rozhodnutí či na kvalitu, analýzu, styl práce vyžadující čas a rozvahu
 • dotazník motivace k výkonu slouží jako koncept k vysvětlení rozdílů v individuálním chování v různých oblastech všedního života, zejména v pracovní oblasti, příklady dimenzí: vytrvalost, angažovanost, flexibilita, nebojácnost, důvěra v úspěch, ochota učit se, preference obtížnosti, samostatnost, sebekontrola, orientace na status, soutěživost, cílevědomost apod.
 • systém Belbin e-interplace, jehož jsme certifikovaným distributorem, umožňuje nadefinovat požadavky dané pracovní pozice a vyhodnocuje kompatibilitu a vhodnost kandidátů pro danou pozici na základě jejich vhodných týmových rolí

Obsah

Development centre

 • metoda sloužící k identifikaci vzdělávacích a rozvojových potřeb zaměstnanců, talentů, pracovníků různých specifických profesí, personálních rezerv organizace
 • hodnotící psychologické postupy a techniky mají za úkol posoudit současnou situaci, odhalit osobní dispozice a navrhnout další formy rozvoje potenciálu člověka v součinnosti s jeho potřebami, možnostmi a strategickými záměry organizace
 • vždy přítomnost více hodnotitelů, kteří posuzují kandidáta z různých hledisek a dle různých kritérií během delšího časového úseku, obvykle 0,5 až 1 den

 

1. analytická fáze

 • definování cíle DC – současné posouzení max. 7 kompetencí
 • výběr posuzovaných charakteristik a technik k jejich měření
 • případné proškolení týmu hodnotitelů

 

2. realizační fáze

 • 1-denní diagnosticko-výcvikový seminář
 • shromáždění účastníků a hodnotitelů v organizaci nebo mimo organizaci
 • realizace navržených technik k posouzení účastníků
 • skupinové aktivity, individuální aktivity, psychodiagnostické testy k zjištění potenciálu jedince

 

3. hodnotící fáze

 • vyhodnocení
 • srovnání účastníků s “ideálním profilem”
 • srovnání účastníků navzájem
 • zpětná vazba účastníkům
 • předání závěrečné zprávy vedení firmy a diskuse nad jednotlivými výsledky – 0,5 dne

 

Assessment centre

 • metoda sloužící pro obsazení volné pracovní pozice vhodným či nejvhodnějším kandidátem, tzv. multifunkční zkouška
 • vždy přítomnost více hodnotitelů, kteří posuzují kandidáta z různých hledisek a dle různých kritérií během delšího časového úseku, obvykle 0,5 až 1 den
 • nadefinování kompetenčního modelu a na základě něho pak výběr vhodných posuzovacích metod, např. kombinace psychodiagnostických testů, rozhovorů, individuálních a týmových aktivit, simulace pracovní činnosti, hraní rolí apod.
 • závěrečná zpráva obsahuje výsledky porovnání kandidáta s kompetenčním modelem i dalšími kandidáty navzájem, výsledků AC lze úspěšně využít pro kompetentní rozhodování, zda je daný kandidát vhodný na specifickou pozici a jaké další perspektivní pozice by mohl v budoucnu zastávat, jak dále jeho kompetence rozvíjet
Mám zájem

Pro více informací o nabídce nás neváhejte kontaktovat:

ilona.mickova@proudaktivit.cz
+420 720 402 520

Nebo nám rovnou nezávazně napište

Kontaktní formulář

Celé jméno *

Telefon

Email *

Text zprávy