Rozvoj manažerských dovedností vedoucích pracovníků vysokých škol

lze zvolit jakékoliv vypsané termíny pro ředitele škol a jejich zástupce
10 dní: 8:30 - 16:00 hod. (80h DVPP)

44.000,- Kč bez DPH, 53.240,- Kč včetně DPH/osoba


Spusťte si video pro více informací k programu.

 

 • 10-ti měsíční modulový rozvojový program cílící na klíčové manažerské kompetence vedoucích pracovníků vysokých škol
 • uzavřená skupina max. 15 účastníků po celou dobu programu zajišťující bezpečné, otevřené a důvěrné prostředí pro sdílení zkušeností a využití rozvojové metody skupinového koučinku
 • moduly programu ověřeny 20-ti letou zkušeností lektorů a mentorů z businessového i školního prostředí
 • pouze 1 den v měsíci mimo pracoviště, prezenční forma výuky
 • podrobná individuální zpráva z Development centre (psychodiagnostika osobnosti a pozorovatelné chování, silné stránky, rozvojové oblasti účastníka)
 • 2 hodinové řízené diskuze s mentory a profesionály z praxe k tématům vedení a rozvoje lidí
 • všechny moduly programu jsou akreditovány MŠMT jako DVPP, celkem 80 hodin akreditovaného vzdělávání s platností do 10.3.2025, od 1.9.2023 se již na tento typ programů akreditace nevyžaduje
 • v ceně kurzu je celodenní strava (2 x coffee break a oběd)
 • účastníci, kteří se nemohou ze závažných důvodů účastnit předem daných termínů, mají možnost se zúčastnit po dobu 3 let od zahájení programu jiného vypsaného termínu stejného (jednodenního) kurzu zdarma

Cíl kurzu

Posílení lídrovské role vedoucích pracovníků vysokých škol a osvojení si klíčových manažerských dovedností pro efektivní řízení jednotlivců a pracovních kolektivů.

Kontaktujte nás

Obsah kurzu

8 modulů po 8 výukových hodinách a 1 modul po 16 výukových hodinách, za každý modul zvlášť účastník obdrží osvědčení


Role lídra, principy vůdcovství

1 den, 8 výukových hodin, kurz akreditován MŠMT jako DVPP

termín: volba dle aktuálních vypsaných termínů pro ředitele škol a jejich zástupce

Zobrazit podrobnosti

Cíl

 • pochopení role manažera a vůdce
 • zefektivnění manažerské práce, posílení produktivity, umění práce s cíli
 • vyvažování manažerského stylu směrem k versatilitě
 • porozumění a vlastní zhodnocení předpokladů pro vedení lidí – sebepoznání, poznání vedených pracovníků a optimální reakce na jednotlivé skupiny, umění využití všech znalostí a dovedností v praxi, vedení lidí dle situačních podmínek
  identifikace vlastního manažerského stylu, citlivé využívání různých stylů vedení lidí podle situačních podmínek, znalost a využívání základních principů delegování, umění optimálního řešení různých manažerských situací, důraz na uplatnění versatility-univerzálnosti v stylu řízení
 • umění využít lidský potenciál a podpořit tvůrčím způsobem přemýšlející zaměstnance, kteří maximálně využijí svůj pracovní čas
 • umění práce se skrytými znalostmi a schopnostmi zaměstnanců, pozornost bude věnována detailům

Obsah

Úvod do managementu

 • role manažera, klíčové „hard“ a „soft“ skills, kompetenční model manažera, měření efektivity manažerské práce, dosahování výsledků prostřednictvím druhých

 

Leadership vs. management

 • předpoklady pro vedení lidí, znalost sebe sama, znalost zaměstnanců, znalost manažerských metod a technik, styl řízení přizpůsobený situaci, manažer a charisma, versatilní styl řízení, kontinuita vedení lidí
 • efektivní postupy a chování manažera, role vůdce, zvyšování vlastní produktivity, vytváření řešení a výzev, motivace lidí a týmů

 

Vedení vysoce výkonných pracovníků a pracovních týmů

 • zaměření vedení na versatilitu – univerzálnost, operativní vs. strategické zaměření, sebeprosazující vs. zapojující styl řízení, situační vedení, tvorba cílů, dodržování termínů, efektivita manažerské práce

 

Dynamika leadershipu v týmovém prostředí, práce se změnou

 • týmová spolupráce, řešení vnitřních a vnějších problémů, práce s pravidly týmu, role členů týmu, vyvážení týmu směrem k vyšší produktivitě, chemie vztahů, vytváření hodnoty s týmem

 

Koučovací přístup ve vedení lidí

 • principy koučování, Proč koučování funguje? Jaké dveře otevírá v rámci leadershipu?, manažer vs. kouč, koučovací pozice, funkce mozku, 4 fáze učení, vlastnosti efektivního kouče, prvky vztahu mezi klientem a koučem
 • základní principy a předpoklady výsledkově orientovaného přístupu v koučování
 • nástroje a techniky využívané v koučování, otevřené otázky, logické úrovně jako koučovací rámec a proces, rámec typu „Představte si“, škálování
 • techniky týmového koučinku (Disney strategie, hodnoty týmu, apod.)

Efektivní komunikace a asertivita

1 den, 8 výukových hodin, kurz akreditován MŠMT jako DVPP

termín: volba dle aktuálních vypsaných termínů pro ředitele škol a jejich zástupce

Zobrazit podrobnosti

Cíl

 • osvojení efektivních komunikačních dovedností k tomu, aby účastníkům pomohly zlepšit pracovní vztahy s žáky, rodiči, kolegy a ostatními účastníky komunikačního procesu
 • umění identifikovat charakteristické rysy jednotlivých komunikačních stylů a efektivně využívat vlastní komunikační dovednosti k dosažení svých cílů
 • poznání možnosti svých i kolegů, rodičů, apod. v komunikačním chování z hlediska transakční analýzy a umění lépe reagovat na vysílané signály tak, aby se předcházelo nedorozuměním v komunikaci a komunikační styl postupně směřoval na komunikaci partnerskou
 • osvojení si základních asertivních dovedností a asertivního řešení konfliktů
 • uvědomění si role motivace a emocí v komunikačním jednání a umění adekvátně zvolit patřičný komunikační styl tak, aby účastníci budovali pozitivní mezilidské vztahy

Obsah

1. Životní role
 • transakční analýza, komunikace „rodič – dospělý – dítě“ (analýza vlastního komunikačního chování), vyjednávání s lidmi z různých rolí, adekvátní odezvy na přijímané chování, předcházení konfliktům a nedorozuměním v komunikaci
 • předcházení nedorozuměním a konfliktům v komunikaci, styly řešení konfliktů, emoce a konflikt, rozpoznání zárodků konfliktů, odstranění příčin

 

2. Problémy sebeprosazení
 • asertivní komunikační styl jako hlavní nástroj partnerské komunikace, analýza míry asertivního přístupu v komunikaci
 • problémy sebeprosazení, pravidlo 3P, komunikační chování manipulativní, pasivní, agresivní a asertivní, asertivní lidská práva

 

3. Jednoduché asertivní reakce
 • reakce zpětnou vazbou, vyjádření a přijetí komplimentu, asertivní ne, schopnost žádat, na co máme právo – gramofonová deska, umění požádat o laskavost, technika otevřených dveří, negativní dotazování, zásady partnerské komunikace, asertivní řešení konfliktů

 

4. Metoda asertivních obligací = závazků
 • jednání s partnery v častém osobním styku, tvorba vztahu, komunikace a emoce, videotrénink získaných dovedností, asertivní rozhovory, důraz na partnerství v komunikaci, styl výhra-výhra

Efektivní zpětná vazba, motivace a sebemotivace

1 den, 8 výukových hodin, kurz akreditován MŠMT jako DVPP

termín: volba dle aktuálních vypsaných termínů pro ředitele škol a jejich zástupce

Zobrazit podrobnosti

Cíl

 • poznání pravé síly pochvaly
 • osvojení si umění pochvalu a uznání dávat i přijímat
  umění identifikovat, kde ve struktuře potřeb a motivů nastupuje motivační účinek pochvaly, jak správně pochvalu dávkovat a vyjadřovat
 • osvojení dovednosti průběžného hodnocení pracovníků, kde pochvala a uznání stejně jako konstruktivní kritika hrají nezastupitelnou, přesto často opomíjenou roli
 • poznání, kdy a jak poskytovat zpětnou vazbu svým nadřízeným
 • získání dovednosti pro vedení zpětnovazebných rozhovorů
 • poznání, jak sám sebe motivovat a proč je to důležité v rámci osobního rozvoje i psychické rovnováhy

Obsah

Motivační účinek zpětné vazby (pochvaly, uznání, konstruktivní kritiky)

 • základní vlivy působící na pracovníka při podávání žádaného výkonu (vliv schopností, pracovních podmínek a motivace), obecná teorie motivace, potřeby, které lze pochvalou a uznáním trvale uspokojovat, motivační struktura potřeb A. H. Maslowa a motivačně-hygienická teorie F. Herzberga (rozčlenění motivačních faktorů, které přímo ovlivňuje vedení organizace, nadřízený, čím je motivován pracovník sám), principy motivace 21. století, diamant hodnot

 

Oboustranná zpětná vazba v organizačním kontextu

 • podpora komunikace „zespodu“, otevřená komunikace a místo pro zpětnou vazbu k nadřízeným, formy zpětné vazby v organizaci

 

Umění zpětné vazby (jak vyjádřit a přijmout uznání, pochvalu, kritiku)

 • formy vyjádření pochvaly, slovní, mimoslovní, jiné, na co si dát při pochvale pozor, jak přijímat pochvalu, uznání, asertivní postoj k pochvale, podmínky a zásady poskytování zpětné vazby, motivace a sebemotivace k rozvoji, odhalení rezerv na základě poskytování zpětné vazby, negativní zpětná vazba, co by zpětná vazba neměla obsahovat

 

Průběžné hodnocení pracovníka – pravé místo pro pochvalu

 • zásady pro podávání pochvaly při hodnocení, aktivní naslouchání, správné dávkování pochvaly, reakce chváleného na pochvalu a jak na ně jako nadřízený reagovat

 

Jak říkat v motivačně-hodnotícím pohovoru „nepříjemné věci“, jak kritizovat?

 • prospěšná kritická, negativní zpětná vazba versus nepříliš užitečná kritická, negativní zpětná vazba, zařazení kritické části v pohovoru, její fáze, práce s emocemi a námitkami hodnoceného, přeladění, projednávání nepříjemných osobních záležitostí, apod.

 

Asertivní minimum jako základ pro rozšířenou zpětnou vazbu

 • vedení konfliktních rozhovorů mezi spolupracovníky, nadřízeným a podřízeným, asertivní obligace jako způsob podávání zpětné vazby ve stálých vztazích

 

Sebemotivace a osobní rozvoj

 • inspirace, práce s vizí, vliv zpětné vazby na osobní hodnotu člověka, místo kontroly – vnější, vnitřní, jak se v něm lišíme a co to pro nás znamená

Hodnocení zaměstnanců, kompetenční model školy

1 den, 8 výukových hodin, kurz akreditován MŠMT jako DVPP

termín: volba dle aktuálních vypsaných termínů pro ředitele škol a jejich zástupce

Zobrazit podrobnosti

Cíl

 • definování jednotlivých fází hodnotícího rozhovoru, včetně dohody o cílech a rozvoji pracovníka
 • uvědomění si vlivu hodnocení na motivaci a sebemotivaci zaměstnanců
 • nácvik efektivního vedení rozhovoru a odhalení rezerv v současné praxi hodnocení zaměstnanců
 • propojení koncepce hodnocení zaměstnanců na organizační a osobní cíle, jejich sladění
 • aplikace zásad zpětné vazby
 • zjištění, jak lze pomocí hodnocení zaměstnance uspokojovat hned několik jeho motivačních potřeb
 • efektivní zvládání zátěžových nebo kritických momentů v rozhovoru
 • ovládnutí technik vedení úspěšného rozhovoru
 • tvorba kompetenčního modelu školy

Obsah

Cyklus řízení pracovního výkonu, od formální přípravy hodnocení k jeho praktickému uplatňování

 • definování role pracovníka, dohoda o pracovním výkonu (cílech výkonu), plán osobního rozvoje, prozkoumání a posouzení pracovního výkonu, hodnocení zaměstnanců jako součást koncepce řízení pracovního výkonu v organizaci, smysl hodnocení, jaké výstupy lze očekávat, jak s nimi dále pracovat
 • kdo je hodnotitelem, příprava hodnotitelů, příprava hodnocených, časování hodnocení, formální a neformální setkání za účelem hodnocení zaměstnanců, role vedoucího, role hodnoceného

 

Jak vést účinný motivačně-hodnotící rozhovor

 • místo konání – domácí půda hodnotitele, hodnoceného, neutrální půda, výhody, nevýhody, uspořádání a rozsazení, fáze motivačně-hodnotícího rozhovoru, dohoda o cílech a osobním rozvoji, příležitost pro emoce a reakce na ně, hodnotitelské chyby
 • podmínky a zásady poskytování zpětné vazby, jak správně zacházet s pochvalou a uznáním, motivace a sebemotivace k rozvoji, odhalení rezerv na základě poskytování zpětné vazby, negativní zpětná vazba, co by zpětná vazba neměla obsahovat
 • využití koučovací procesů a technik při poskytování zpětné vazby a tvorbě pracovních a rozvojových cílů
 • jak říkat v motivačně-hodnotícím rozhovoru „nepříjemné věci“?, prospěšná kritická, negativní zpětná vazba versus nepříliš užitečná kritická, negativní zpětná vazba, zařazení kritické části v rozhovoru, její fáze, práce s emocemi a námitkami hodnoceného, přeladění, projednávání nepříjemných osobních záležitostí, technika vedení rozhovoru – odpovědnost za motivačně-hodnotící rozhovor, pravidla pro vedení rozhovoru, jak správně zacházet s námitkami, technika aktivního naslouchání jako stěžejní pilíř efektivnosti rozhovoru, technika kladení otázek

 

Kompetenční model školy

 • náhled na současnou situaci a potřeby v oblasti řízení výkonu lidí a rozvoje jejich kompetencí, definice současného stavu a požadavků na budoucí výkon
 • vytvoření nové koncepce a obsahové náplně popisů pracovních míst a specifikace pracovního místa podle aktuálních potřeb – pokud to bude žádoucí
 • definice kompetenčního modelu pro každou typovou pozici (pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci)
 • nalezení způsobu měření kompetencí
 • vytvoření vazby z popisu pracovních míst a kompetenčního modelu do systému hodnocení zaměstnanců, popř. odměňování (revize – tvorba hodnotícího formuláře, dohody o pracovních a rozvojových cílech, vazba systému hodnocení na odměňování, metodika hodnocení, apod., kariérové plánování)

 

Nácvik vedení hodnotícího rozhovoru dle specifických kritérií a metodiky školy

Osobní rozvoj lídra

2 dny, 16 výukových hodin, kurz akreditován MŠMT jako DVPP

termín: volba dle aktuálních vypsaných termínů pro ředitele škol a jejich zástupce

Zobrazit podrobnosti

Cíl

 • lepší porozumění a poznání sebe sama a toho, jak působím na druhé lidi, eliminace chyb při posuzování spolupracovníků, díky tomu jejich lepší poznávání a hodnocení, vlastní posouzení úrovně klíčových manažerských kompetencí a schopnost zaměřit svůj další rozvoj na ty stránky osobnosti, které ještě nedosahují požadované úrovně
 • znalost silných a slabých stránek dle kompetenčního modelu lídra/ředitele školy, aktivní práce na vlastním rozvoji díky individuálnímu koučinku
 • posílení zralosti osobnosti, sebepoznání, nadhledu a charisma i autority osobnosti ředitele školy/zástupce ředitele školy
 • získání jednoduchého návodu, jak najít společný jazyk s druhými lidmi a zlepšit mezilidské vztahy se svými kolegy, přáteli a blízkými

 

Obsah

Sebepoznání jako elementární předpoklad úspěšné komunikace a budování vztahů s druhými lidmi, poznávání druhých

 • vlastní osobnost jako základní komunikační nástroj, zdroje sebepoznání, zdravé sebepojetí, osobní potenciál, kompetenční model ředitele školy, Johari okénko, vlastní hodnota člověka, první dojem, únik od nepříjemných pocitů, práce s prožitky ve vztahu k ostatním
 • dosahy sebepoznání do komunikačního chování jedince, poznávání druhých

 

Typologie osobnosti MBTI a profesní orientace, možnosti jejich využití v osobním rozvoji

 • osobnostní typologie MBTI – podstata, dosahy, užitečnost pro vlastní sebepoznání, popis preferencí extroverze-introverze, smysly-intuice, myšlení-cítění, rozhodování-vnímání, kognitivní styly, 16 osobnostních typů a jejich charakteristika, kvadranty, temperamenty a doporučení pro osobní rozvoj, dosahy typologie do práce týmu, interpretace pro zaměstnance, využití informací z typologie pro koučování, v rozvoji kariéry
 • kariérové kotvy, profesní typ osobnosti, osobní potenciál, akční plán osobního rozvoje

 

Kompetenční model manažera

 • kompetence a její složky, vyžadované manažerské kompetence, rozvoj manažerských kompetencí, manažerské role a typy

 

Management osobního rozvoje

 • identifikace silných a slabých stránek, možnosti sebeřízení, základní principy koučování, supervize, plánování osobního rozvoje, kladení si postupných cílů a jejich vyhodnocování

 

Development centre se zpětnou vazbou k výsledkům, vytvoření individuálního plánu osobního rozvoje jako vstupních cílů do koučování

 

Individuální koučink zaměřený na identifikované rozvojové oblasti ředitele školy/zástupce ředitele

Týmová práce II. – Belbinovy týmové role

1 den, 8 výukových hodin, kurz akreditován MŠMT jako DVPP

termín: volba dle aktuálních vypsaných termínů pro ředitele škol a jejich zástupce

Zobrazit podrobnosti

Cíl

 • poznání, porozumění a aplikace týmových rolí v rámci pracovního zařazení, s dosahy do rozvoje zaměstnanců i pracovních týmů na základě interpretace zpráv ze systému Belbin Interplace
 • zlepšíte osobní a týmovou efektivnost (dokážete rozpoznat případné nedostatky ve výkonu týmu při absenci určité role a budete vědět, kdo z týmu na nejlepší předpoklady chybějící roli v týmu převzít)
 • získáte reálný obraz o tom, jak tým spolupracuje a jak nejlépe přidělit úkoly členům týmu tak, abyste maximálně využili týmový potenciál a týmová produktivita rostla
 • prozkoumáte chemii týmových rolí vždy mezi dvěma jednotlivci v týmu
 • obdržíte individuální zprávu pro každého člena týmu a zprávy o týmu, které vám pomohou efektivně týmy vyvážit, zvýšit produktivitu, morálku v týmu, zefektivnit komunikaci a urychlit inovace

Obsah

Přivítání, představení programu, kreativní představení účastníků, motivace, naladění, pozvolné vplynutí do programu, odbourání bariér

 

Úvodní vstup do teorie – Belbinova teorie týmových rolí, podrobné představení všech 9 týmových rolí, jejich vztahů, silných stránek i přípustných slabin, síla týmu, vyvážení týmu, dosahy pro naši společnou práci

 • aktivita demonstrující plusy a mínusy týmové práce, využití krátkých interaktivních cvičení k nalezení a potvrzení vlastních týmových rolí i rolí kolegů v týmu

 

Dynamicsy a problem solvingové aktivity – zážitková cvičení k posílení týmových procesů s hlubší zpětnou vazbou jak individuální, tak týmovou a s využitím znalostí týmových rolí v praxi, při plnění konkrétních týmových úkolů

 

Individuální a týmové zprávy, jejich interpretace, vyváženost týmových rolí v týmu, slabá místa týmu, poradenská pomoc při zvyšování příspěvků jednotlivých členů týmu i týmu jako celku – práce s celou skupinou účastníků po individuální konzultaci k výsledkům

 

Pyramida týmové identity – metoda umožňující identifikovat jasnou týmovou identitu a navenek rozpoznatelný profil týmu posilující pocit sounáležitosti všech jeho členů (koučovací technika)

 

Opačné týmové role, produktivita týmu, možnosti jejího zvyšování

 • zaměření na tým, úkol a jednotlivce, plnění úkolu dle výkonových ukazatelů, růst výkonnosti na základě znalosti týmových rolí a jejího efektivního využití v procesu výroby, zaměření na silné stránky členů týmu a účinné vedení, skupinová zpětná vazba na základě prvotního sebehodnocení týmu

 

Doporučení pro práci týmů, pro zefektivnění komunikace mezi jednotlivými členy týmu, pro vůdce týmu, jaké manažerské styly by měl v týmu uplatňovat, apod.

Time management

1 den, 8 výukových hodin, kurz akreditován MŠMT jako DVPP

termín: volba dle aktuálních vypsaných termínů pro ředitele škol a jejich zástupce

Zobrazit podrobnosti

Cíl

 • pochopení důležitosti správného plánování času, ovládnutí základních principů plánování času
 • odhalení rezerv v časovém harmonogramu a uchopení požíračů času
 • umění práce s prioritami
 • získání dovedností pro práci s cíli
 • povědomí, jak optimálně čas vyrovnávat v rámci týdne
 • uvědomění si svých silných a slabších stránek, tvorba akčního plánu vlastního seberozvoje

Obsah

Time management

 • pochopení obsahu definice Time management, vlastní revize svého zacházení s časem, identifikace charakteristik špatného Time managementu, pochopení důležitosti správného Time managementu, pasti prokrastinace (chorobného odkládání)

 

Sebeřízení

 • objasnění hlavních priorit v řízení času, pochopení důrazu na hodnoty a životní cíle od pouhého papírového plánování, identifikace silných a slabých stránek, možnosti sebeřízení

 

Pracovní typy

 • seznámení s typologií pracovních stylů chování a jejich souvislosti s Time managementem, identifikace vlastního osobnostního typu, možnosti, jak efektivně v závislosti na typu osobnosti řídit svůj čas, zloději času

 

Cíle, aneb kam chceme dojít

 • protnutí bludného kruhu bezcílnosti, pochopení, jak cíle správně stanovovat, ovládnutí technik k stanovení priorit, k hledání efektivních
 • činností a k časovému rozložení jednotlivých aktivit, matice plánování času, zvládnutí požíračů času, výsledkový vs. problémový rámec, filtry
 • vnímání a jak s nimi v realitě pracovat

 

Plánovací pomůcky a zásady plánování

 • plánovací pomůcky, diář a způsob používání – osobnostní nastavení systému práce s časem
  zásady týdenního plánování, proč pracovat s prioritami, aplikace na vlastní Time management
  prokrastinace a jak na ní, systém TODO Today

 

Delegování

 • stupně delegování, efektivní zadávání úkolů, úloha delegování v řízení času, případová studie – Neschopný šéf

Stress management

1 den, 8 výukových hodin, kurz akreditován MŠMT jako DVPP

termín: volba dle aktuálních vypsaných termínů pro ředitele škol a jejich zástupce

Zobrazit podrobnosti

Cíl

Cílem workshopu je poskytnout účastníkům nástroje a procesy, včetně základního know-how k efektivnímu stanovení osobních, pracovních a životních cílů tak, aby se aktivoval jejich vnitřní potenciál a docházelo u nich k pozitivním změnám a celkové rovnováze, tj. k efektivními přístupu v řízení stresu.

Obsah

Princip vlivu stresu na fyzickou a psychickou rovnováhu, odlišení eustresu a distresu

 • „varovné“ indikátory nerovnováhy
 • pozitivní a negativní důsledky stresu, stresory v pracovním prostředí, prevence stresu

 

Nízká odolnost vůči stresu, Riemanův kříž – typy osob ve stresové situaci a co potřebují pro rovnováhu

 • syndrom vyhoření, jeho etapy, co dělat při jeho ohrožení, workholik vs. špičkový pracovník, v čem je rozdíl

 

Hodnoty vs. předsudky, klíčové hodnoty a motivace člověka

 • kvadranty štěstí – Diamant hodnot (IQ, já-Q, EQ, my-Q) – vyváženost motivace a zaměření člověka
 • zaměření na problém vs. zaměření na řešení – principy výsledkově orientovaného přístupu jako základu pro psychickou rovnováhu
 • stanovování cílů osobních, pracovních, životních, proč musí být pozitivní?
 • motivace 21. století, diverzita, sladění práce a soukromí – principy a požadavky „nové“ doby

 

Work-Life Balance

 • kolo životní rovnováhy, identifikace oblastí, které nejsou v rovnováze a kroky k jejich vyvážení
 • psychická odolnost a její dlouhodobé utváření – Protistresové minimum (asertivita, práce s časem – principy Time managementu vs. prokrastinace, relaxace a potřeba smyslu, maximalizace podpory a minimalizace omezení na cestě k cíli, práce se sebeúctou a sebejistotou)
 • Core Quadrant – vyvážení silných stránek v osobním rozvoji
 • princip otevřené linie, proč jít ve vizi ještě dál, aneb co dělat, když jsme v pasti a máme pocit, že nic nemůžeme změnit? (SOME-BEGIN-BEST-SYSTEM strategie)

Koučovací techniky v práci pedagoga

1 den, 8 výukových hodin, kurz akreditován MŠMT jako DVPP

termín: volba dle aktuálních vypsaných termínů pro ředitele škol a jejich zástupce

Zobrazit podrobnosti

Cíl

Cílem kurzu je poskytnout pedagogům a vedoucím pracovníkům z řad zaměstnanců organizace základní know-how z oblasti koučovacího přístupu a koučovacích technik tak, aby je mohli variabilně uplatňovat ve své pedagogické práci, ve vedení lidí a v komunikaci a jednání s rodiči a dalšími partnery školy.

Obsah

Principy koučování 

 • Proč koučování funguje? Jaké dveře otevírá? Pedagog vs. kouč, manažer vs. kouč.
 • Koučovací pozice
 • Prvky vztahu mezi klientem (žákem, rodičem) a koučem (pedagogem)

 

Základní principy a předpoklady výsledkově orientovaného přístupu v koučování 

 • Navázání vztahu
 • 4 plánovací otázky
 • Výsledkový rámec
 • Stanovování cílů, systém Být-Dělat-Mít-Proč?
 • Smysl života, hodnoty, vize, mise – cíle a aktivity – Kolo rovnováhy
 • Základní náčrt koučovacího setkání

 

Nástroje a techniky využívané v koučování 

 • Otevřené otázky
 • Logické úrovně jako koučovací rámec a proces
 • Otevřená linie pro dosahování změny – some/begin/best/system
 • Pozice vnímání pro vyvážené rozhodování
 • Vedení koučovacích rozhovorů – nácvik

 

Techniky týmového koučinku (Disney strategie, apod.) 

 • 4-kvadrantové myšlení – týmová práce na projektu

 

Kurz kombinuje praktický nácvik využití koučovacích technik a teoretické přístupy vycházející z mezinárodních standardů ICF (International Coach Federation). Účastníci kurzu aplikují principy vedení např. koučovacích rozhovorů na sobě v párech či skupinách tak, aby si dobře ukotvili koučovací pozici a efektivně využívali všech nástrojů koučovacích technik. Efekty koučování si zažívají sami na sobě, tato zkušenost je velmi cenná při vedení koučovacích rozhovorů s žáky, rodiči či dalšími zaměstnanci organizace. Kurz je doplněn i několika technikami z oblasti týmového koučinku.

Lektor

Ing. Mgr. Ilona Mičková, PCC

Majitelka, lektorka a konzultantka managementu, profesionální certifikovaný kouč

» více informací

Ing. Marcela Hirš

Lektorka, mentorka, konzultantka managementu a certifikovaný kouč

» více informací

Mentoři

PhDr. Lech Nierostek, Ph.D.

» více informací

Mgr. Miroslav Všetečka

» více informací

Mgr. Renáta Fialová

» více informací

Mgr. Bc. Martina Holubová

» více informací

Pro více informací o kurzu nás neváhejte kontaktovat:

ilona.mickova@proudaktivit.cz
+420 720 402 520

Nebo se můžete rovnou přihlásit

Závazná přihláška

Celé jméno (včetně titulů) *

Telefon *

Email *

Adresa (vysílající organizace/školy)

DIČ

Poznámka