Hodnocení zaměstnanců, kompetenční model školy

22.4.2024, 8:30-16:00 hod., FAIRHOTEL, Rybářská 202, Brno

4.000,- Kč bez DPH, 4.840,- Kč včetně DPH/osoba


1 den, 8 výukových hodin, kurz akreditován MŠMT jako DVPP do 10.3.2025

Cíl kurzu

 • definování jednotlivých fází hodnotícího rozhovoru, včetně dohody o cílech a rozvoji pracovníka
 • uvědomění si vlivu hodnocení na motivaci a sebemotivaci zaměstnanců
 • nácvik efektivního vedení rozhovoru a odhalení rezerv v současné praxi hodnocení zaměstnanců
 • propojení koncepce hodnocení zaměstnanců na organizační a osobní cíle, jejich sladění
 • aplikace zásad zpětné vazby
 • zjištění, jak lze pomocí hodnocení zaměstnance uspokojovat hned několik jeho motivačních potřeb
 • efektivní zvládání zátěžových nebo kritických momentů v rozhovoru
 • ovládnutí technik vedení úspěšného rozhovoru
 • tvorba kompetenčního modelu školy
Kontaktujte nás

Obsah kurzu

Cyklus řízení pracovního výkonu, od formální přípravy hodnocení k jeho praktickému uplatňování

 • definování role pracovníka, dohoda o pracovním výkonu (cílech výkonu), plán osobního rozvoje, prozkoumání a posouzení pracovního výkonu, hodnocení zaměstnanců jako součást koncepce řízení pracovního výkonu v organizaci, smysl hodnocení, jaké výstupy lze očekávat, jak s nimi dále pracovat
 • kdo je hodnotitelem, příprava hodnotitelů, příprava hodnocených, časování hodnocení, formální a neformální setkání za účelem hodnocení zaměstnanců, role vedoucího, role hodnoceného

 

Jak vést účinný motivačně-hodnotící rozhovor

 • místo konání – domácí půda hodnotitele, hodnoceného, neutrální půda, výhody, nevýhody, uspořádání a rozsazení, fáze motivačně-hodnotícího rozhovoru, dohoda o cílech a osobním rozvoji, příležitost pro emoce a reakce na ně, hodnotitelské chyby
 • podmínky a zásady poskytování zpětné vazby, jak správně zacházet s pochvalou a uznáním, motivace a sebemotivace k rozvoji, odhalení rezerv na základě poskytování zpětné vazby, negativní zpětná vazba, co by zpětná vazba neměla obsahovat
 • využití koučovací procesů a technik při poskytování zpětné vazby a tvorbě pracovních a rozvojových cílů
 • jak říkat v motivačně-hodnotícím rozhovoru „nepříjemné věci“?, prospěšná kritická, negativní zpětná vazba versus nepříliš užitečná kritická, negativní zpětná vazba, zařazení kritické části v rozhovoru, její fáze, práce s emocemi a námitkami hodnoceného, přeladění, projednávání nepříjemných osobních záležitostí, technika vedení rozhovoru – odpovědnost za motivačně-hodnotící rozhovor, pravidla pro vedení rozhovoru, jak správně zacházet s námitkami, technika aktivního naslouchání jako stěžejní pilíř efektivnosti rozhovoru, technika kladení otázek

 

Kompetenční model školy

 • náhled na současnou situaci a potřeby v oblasti řízení výkonu lidí a rozvoje jejich kompetencí, definice současného stavu a požadavků na budoucí výkon
 • vytvoření nové koncepce a obsahové náplně popisů pracovních míst a specifikace pracovního místa podle aktuálních potřeb – pokud to bude žádoucí
 • definice kompetenčního modelu pro každou typovou pozici (pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci)
 • nalezení způsobu měření kompetencí
 • vytvoření vazby z popisu pracovních míst a kompetenčního modelu do systému hodnocení zaměstnanců, popř. odměňování (revize – tvorba hodnotícího formuláře, dohody o pracovních a rozvojových cílech, vazba systému hodnocení na odměňování, metodika hodnocení, apod., kariérové plánování)

 

Nácvik vedení hodnotícího rozhovoru dle specifických kritérií a metodiky školy


Lektor

Ing. Mgr. Ilona Mičková, PCC

Majitelka, lektorka a konzultantka managementu, profesionální certifikovaný kouč

» více informací

Pro více informací o kurzu nás neváhejte kontaktovat:

ilona.mickova@proudaktivit.cz
+420 720 402 520

Nebo využijte kontaktní formulář

Závazná přihláška

Celé jméno (včetně titulů) *

Telefon *

Email *

Adresa (vysílající organizace/školy)

DIČ

Poznámka